Auto Sprint 19850812

agosto 1985

Auto Sprint

Italy