LEuropeo 19930712

luglio 1993

L'Europeo

Italy

Germano Pellizzoni