Sothebys 19880101

gennaio 1988

Sotheby's

United Kingdom

Tom Stevenson